เปรียบเทียบ “สินทรัพย์ Digital = สินทรัพย์ในชีวิตจริง”

Decentralized ด้วย Blockchain ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ดูท่า Blockchain ( Decentralized ) มันกำลังจะเริ่มเข้ามามีบทบาททดแทน Cloud ( Centralize )…