Minestone record : “9 ล้านเมตร”

บันทึก “9 million meters”

วิ่งมา 3 ปี 7 เดือน กับอีก 30 วัน
ได้ระยะทางรวม 9,001 กม.
รักษาวินัยออกไปวิ่งทั้งหมด 1,147 วัน
ใช้เวลารวม 1,026 ชม.
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 6 วัน
วันละ 7.8 กม.
pace เฉลี่ย 6’50”

เป้าหมาย 10,000 กม. ภายใน 4 ปี
เหลืออีก 1,000 กม. ภายใน 4 เดือน
จะต้องวิ่งให้ได้อย่างน้อยวันละ 8.33 กม.

20220130://TNK.