Running 10,002 km. / 4 Years

บันทึกการเดินทาง …

ตั้งใจวิ่งครบ 4 ปี ได้ระยะทาง 10,002 กิโลเมตร

New PBD (Personal Best Disciplined)

เป็นการรักษาวินัยที่ดีที่สุดในชีวิต

เริ่ม 01/06/2018

ปีแรก = 3,002 กม.

ปีสอง = 2,500 กม.

ปีสาม = 2,100 กม.

ปีสี่ = 2,400 กม.

01/06/2018 – 31/05/2022 = 10,002 กม.

เป้าหมายต่อไป …

6 ปี 15,000 กม.